آراد اتوماسیون

Fuji Electric

IGBT Modules 6-Pack

IGBT Modules 6-Pack

اگر دو رقم بعد از خط فاصله اعدادی بین 50 تا  99 باشد به این معنی است که این محصول با پروتکل EU RoHS  سازگار می باشد.مثلا 7MBR50VP060-50

مشاهده اطلاعات...

IGBT Modules 2-Pack

IGBT Modules 2-Pack

اگر دو رقم بعد از خط فاصله اعدادی بین 50 تا  99 باشد به این معنی است که این محصول با پروتکل EU RoHS  سازگار می باشد.مثلا 7MBR50VP060-50

مشاهده اطلاعات...

IGBT Modules IPM

IGBT Modules IPM

اگر دو رقم بعد از خط فاصله اعدادی بین 50 تا  99 باشد به این معنی است که این محصول با پروتکل EU RoHS  سازگار می باشد.مثلا 7MBR50VP060-50

مشاهده اطلاعات...

Interesting to know

شروع اتوماسیون ریشه در قرن 18 دارد،زمانی که انسان برای اولین بار ماشین را جایگزین کار انسان کرد. ادامه مطلب...

600V

Vmax
I max
Case Temperature
Application
 • 600V
 • 50A
 • 125 C
 • Inverter for motor drive AC and DC servo drive Industrial machines

600V

Vmax
I max
Case Temperature
Application
 • 600
 • 75
 • 125
 • Inverter for motor drive AC and DC servo drive Industrial machines

600V

Vmax
I max
Case Temperature
Application
 • 600V
 • 150A
 • 125 C
 • Inverter for motor drive AC and DC servo drive Industrial machines

600V

Vmax
I max
Case Temperature
Application
 • 600V
 • 150A
 • 125
 • Inverter for motor drive AC and DC servo drive Industrial machines

1200V

Vmax
I max
Case Temperature
Application
 • 1200V
 • 50A
 • 150
 • Inverter for motor drive AC and DC servo drive Industrial machines

1200V

Vmax
I max
Case Temperature
Application
 • 1200V
 • 50A
 • 150 C
 • Inverter for motor drive AC and DC servo drive Industrial machines

1200V

Vmax
I max
Case Temperature
Application
 • 1200V
 • 100A
 • 125
 • Inverter for motor drive AC and DC servo drive Industrial machines

1200V

Vmax
I max
Case Temperature
Application
 • 1200V
 • 100A
 • 125 C
 • Inverter for motor drive AC and DC servo drive Industrial machines

1200V

Vmax
I max
Case Temperature
Application
 • 1200V
 • 225A
 • 150 C
 • Inverter for motor drive AC and DC servo drive Industrial machines

600V

Vmax
I max
Case Temperature
Application
 • 600
 • 100
 • 125
 • Inverter for Motor Drive Ac and Dc Servo Drive Uninterruptible Power Supply Industrial Machines such as welding machine

600V

Vmax
I max
Case Temperature
Application
 • 600
 • 150
 • 125
 • Inverter for Motor Drive Ac and Dc Servo Drive Uninterruptible Power Supply Industrial Machines such as welding machine

600V

Vmax
I max
Case Temperature
Application
 • 600
 • 200
 • 125
 • Inverter for Motor Drive Ac and Dc Servo Drive Uninterruptible Power Supply Industrial Machines such as welding machine

600V

Vmax
I max
Case Temperature
Application
 • 600
 • 400
 • 125
 • Inverter for Motor Drive Ac and Dc Servo Drive Uninterruptible Power Supply Industrial Machines such as welding machine

1200V

Vmax
I max
Case Temperature
Application
 • 1200
 • 75
 • 125
 • Inverter for Motor Drive Ac and Dc Servo Drive Uninterruptible Power Supply Industrial Machines such as welding machine

1200V

Vmax
I max
Case Temperature
Application
 • 1200
 • 100
 • 125
 • Inverter for Motor Drive Ac and Dc Servo Drive Uninterruptible Power Supply Industrial Machines such as welding machine

1200V

Vmax
I max
Case Temperature
Application
 • 1200
 • 150
 • 125
 • Inverter for Motor Drive Ac and Dc Servo Drive Uninterruptible Power Supply Industrial Machines such as welding machine

1200V

Vmax
I max
Case Temperature
Application
 • 1200
 • 200
 • 125
 • Inverter for Motor Drive Ac and Dc Servo Drive Uninterruptible Power Supply Industrial Machines such as welding machine

600V

Vmax
I max
Case Temperature
Application
 • 600
 • 20
 • 125
 • Inverter for Motor Drive Ac and Dc Servo Drive Industrial Machines

600V

Vmax
I max
Case Temperature
Application
 • 600
 • 30
 • 125
 • Inverter for Motor Drive Ac and Dc Servo Drive Industrial Machines

600V

Vmax
I max
Case Temperature
Application
 • 600
 • 50
 • 125
 • Inverter for Motor Drive Ac and Dc Servo Drive Industrial Machines

1200V

Vmax
I max
Case Temperature
Application
 • 1200
 • 25
 • 125
 • Inverter for Motor Drive Ac and Dc Servo Drive Industrial Machines

1200V

Vmax
I max
Case Temperature
Application
 • 1200
 • 35
 • 125
 • Inverter for Motor Drive Ac and Dc Servo Drive Industrial Machines

1200V

Vmax
I max
Case Temperature
Application
 • 1200
 • 50
 • 125
 • Inverter for Motor Drive Ac and Dc Servo Drive Industrial Machines

کپی رایت © شرکت آراد اتوماسیون 2002-2014 همه حقوق محفوظ است.