آراد اتوماسیون

Mitsubishi

NFH series

NFH series

ماژول IGBT  یک عنصر ضروری برای تمامی اینورتر های مورد استفاده  در تمامی صنایع می باشد.این ماژول از بیست سال پیش که تولید گردید امکان کارکرد دستگاه را با جریان و ولتاژ بالا فراهم آورده است.

مشاهده اطلاعات...

F series

F series

ماژول IGBT  یک عنصر ضروری برای تمامی اینورتر های مورد استفاده  در تمامی صنایع می باشد.این ماژول از بیست سال پیش که تولید گردید امکان کارکرد دستگاه را با جریان و ولتاژ بالا فراهم آورده است.

مشاهده اطلاعات...

NX series

NX series

ماژول IGBT  یک عنصر ضروری برای تمامی اینورتر های مورد استفاده  در تمامی صنایع می باشد.این ماژول از بیست سال پیش که تولید گردید امکان کارکرد دستگاه را با جریان و ولتاژ بالا فراهم آورده است.

مشاهده اطلاعات...

U series

U series

ماژول IGBT  یک عنصر ضروری برای تمامی اینورتر های مورد استفاده  در تمامی صنایع می باشد.این ماژول از بیست سال پیش که تولید گردید امکان کارکرد دستگاه را با جریان و ولتاژ بالا فراهم آورده است.

مشاهده اطلاعات...

Interesting to know

شروع اتوماسیون ریشه در قرن 18 دارد،زمانی که انسان برای اولین بار ماشین را جایگزین کار انسان کرد. ادامه مطلب...

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 100
 • Flat base Type Copper base plate RoHS Directive compliant UL Recognized under UL1557, File E323585
 • High frequency (30 kHz ~ 60 kHz) switching use: Induction heating, Power supply, etc.

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 150
 • Flat base Type Copper base plate RoHS Directive compliant UL Recognized under UL1557, File E323585
 • High frequency (30 kHz ~ 60 kHz) switching use: Induction heating, Power supply, etc.

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 200
 • Insulated Type 2-elements in a pack
 • High frequency switching use (30kHz to 60kHz). Gradient amplifier, Induction heating, power supply, etc.

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 300
 • Insulated Type 2-elements in a pack
 • High frequency switching use (30kHz to 60kHz). Gradient amplifier, Induction heating, power supply, etc

1200V

VCES
IC
Feature
Application
 • 1200
 • 100
 • Insulated Type 2-elements in a pack
 • High frequency switching use (30kHz to 60kHz). Gradient amplifier, Induction heating, power supply, etc.

1200V

VCES
IC
Feature
Application
 • 1200
 • 150
 • Insulated Type 2-elements in a pack
 • High frequency switching use (30kHz to 60kHz). Gradient amplifier, Induction heating, power supply, etc.

1200V

VCES
IC
Feature
Application
 • 1200
 • 200
 • Insulated Type 2-elements in a pack
 • High frequency switching use (30kHz to 60kHz). Gradient amplifier, Induction heating, power supply, etc.

1200V

VCES
IC
Feature
Application
 • 1200
 • 300
 • Insulated Type 2-elements in a pack
 • High frequency switching use (30kHz to 60kHz). Gradient amplifier, Induction heating, power supply, etc.

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 100
 • Insulated Type 2-elements in a pack
 • General purpose inverters & Servo controls, etc

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 150
 • Insulated Type 2-elements in a pack
 • General purpose inverters & Servo controls, etc

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 200
 • Insulated Type 2-elements in a pack
 • General purpose inverters & Servo controls, etc

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 300
 • Insulated Type 2-elements in a pack
 • General purpose inverters & Servo controls, etc

1200V

VCES
IC
Feature
Application
 • 1200
 • 100
 • Insulated Type 2-elements in a pack
 • General purpose inverters & Servo controls, etc

1200V

VCES
IC
Feature
Application
 • 1200
 • 150
 • Insulated Type 2-elements in a pack
 • General purpose inverters & Servo controls, etc

1200V

VCES
IC
Feature
Application
 • 1200
 • 200
 • Insulated Type 2-elements in a pack
 • General purpose inverters & Servo controls, etc

1200V

VCES
IC
Feature
Application
 • 1200
 • 300
 • Insulated Type 2-elements in a pack
 • General purpose inverters & Servo controls, etc

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 100
 • CIB (3-phase Converter + 3-phase Inverter + Brake) Flatbase Type / Insulated Package / Copper base plate RoHS Directive compliant
 • General purpose Inverters, Servo Amplifiers

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 150
 • Flat base Type Copper base plate (non-plating) RoHS Directive compliant Recognized under UL1557, File E323585
 • AC Motor Control, Motion/Servo Control, etc.

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 300
 • Flat base Type Copper base plate (non-plating) RoHS Directive compliant Recognized under UL1557, File E323585
 • AC Motor Control, Motion/Servo Control, Power supply, etc.

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 1200
 • 400
 • Flat base Type Copper base plate (non-plating) RoHS Directive compliant Recognized under UL1557, File E323585
 • AC Motor Control, Motion/Servo Control, Power supply, etc.

1200V

VCES
IC
Feature
Application
 • 1200
 • 35
 • Insulated Type 2-elements in a pack
 • General purpose inverters & Servo controls, etc

1200V

VCES
IC
Feature
Application
 • 1200
 • 100
 • Flat base Type Copper base plate (non-plating) RoHS Directive compliant Recognized under UL1557, File E323585
 • General purpose Inverters, Servo Amplifiers

1200V

VCES
IC
Feature
Application
 • 1200
 • 150
 • CIB (3-phase Converter + 3-phase Inverter + Brake) Flatbase Type / Insulated Package / Copper base plate RoHS Directive compliant
 • General purpose Inverters, Servo Amplifiers

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 100
 • Insulated Type 4-elements in a pack UL Recognized
 • UPS, Welders

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 150
 • Insulated Type 2-elements in a pack
 • UPS, NC machine, AC-Drive control, Servo, Welders

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 200
 • Insulated Type 2-elements in a pack
 • UPS, NC machine, AC-Drive control, Servo, Welders

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 300
 • Insulated Type 2-elements in a pack UL Recognized
 • UPS, NC machine, AC-Drive control, Servo, Welders

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 400
 • Insulated Type 2-elements in a pack UL Recognized
 • UPS, NC machine, AC-Drive control, Servo, Welders

1200V

VCES
IC
Feature
Application
 • 1200
 • 100
 • Insulated Type 2-elements in a pack
 • UPS, NC machine, AC-Drive control, Servo, Welders

1200V

VCES
IC
Feature
Application
 • 1200
 • 150
 • Insulated Type 1-element in a pack
 • Brake

1200V

VCES
IC
Feature
Application
 • 1200
 • 200
 • Insulated Type 2-elements in a pack UL Recognized
 • UPS, NC machine, AC-Drive control, Servo, Welders

1200V

VCES
IC
Feature
Application
 • 1200
 • 300
 • Insulated Type 2-elements in a pack UL Recognized
 • UPS, NC machine, AC-Drive control, Servo, Welders

1200V

VCES
IC
Feature
Application
 • 1200
 • 400
 • Insulated Type 1-element in a pack UL Recognized
 • UPS, NC machine, AC-Drive control, Servo, Welders

کپی رایت © شرکت آراد اتوماسیون 2002-2014 همه حقوق محفوظ است.